Publikacja

Streszczenia

Streszczenia w języku polskim i angielskim do ok. 1 000 znaków każdy, należy przesłać pocztą elektroniczną na adres sport@umk.pl do 15 XII 2017 r.

W streszczeniu należy podać:

 • imię i nazwisko autora/autorów z tytułem zawodowym, adresem e-mail oraz afiliacją,
 • tytuł wystąpienia
 • streszczenie zawierające: cel badań, materiały i metody badawcze, podstawowe wyniki, wnioski 
 • słowa kluczowe

 

Artykuły

 • Quality in Sport
 • Journal of Education, Health and Sport (7 pkt. MNiSzW) (język angielski w numerach od 09 2017, język polski w numerach do 08 2017)
 • Ekonomia i Prawo. Economic and Law (12 pkt. MNiSzW) (język angielski) 

Artykuły ok. 22 000 znaków należy przesłać pocztą elektroniczną na adres sport@umk.pl do 5 IIII 2018 r. w postaci plików w EDYTORZE WORD (*.doc lub *docx).

W artykule należy podać:

 • imię i nazwisko autora/autorów z tytułem zawodowym, adresem e-mail oraz afiliacją,
 • tytuł wystąpienia/artykułu oraz streszczenie w języku polskim i angielskim.

W artykule powinny być zawarte: cel badań, materiały i metody badawcze, podstawowe wyniki, wnioski oraz słowa kluczowe. Wymagane jest także umieszczenie streszczenia (do 500 znaków), oraz słów kluczowych w języku polskim i angielskim. 

Artykuł może być napisany w języku polskim/angielskim/niemieckim/hiszpańskim/francuskim/rosyjskim

 

Formatowanie pracy

 • Czcionka: Times New Roman.
 • Rozmiar czcionki:  tekst podstawowy 12 pkt.
 • Odstępy między wierszami 1,0 wiersza.
 • Odstęp między wyrazami, jedna spacja.
 • Marginesy 2,5 cm.
 • Tekst pracy wyjustowany.
 • Akapity są związane z omawianym zagadnieniem, a więc nie powinny poprzedzać fragmentu jednozdaniowego.

 

Sposoby cytowania

 • Cytowania podaje się w nawiasach okrągłych,
 • Umieszcza się w nich nazwisko autora oraz rok wydania (Kowalski 2003),
 • W przypadku, gdy w tym samym miejscu cytowanych jest więcej pozycji, to kolejność cytowanych prac w nawiasie jest wg pierwszeństwa publikacji,
 • W przypadku, gdy cytowana praca ma dwóch autorów, to w nawiasie podaje się oba nazwiska i rok (Budyń i Kisiel 2006),
 • W przypadku gdy cytowana praca ma więcej niż dwóch autorów, to w nawiasie podaje się nazwisko pierwszego autora i "i wsp." oraz rok (Budyń i wsp. 2006).

 

Konferencja w Toruniu